Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

W ofercie znajdą Państwo:

 • OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia
 • OC zawodowe
 • OC lekarzy i zawodów medycznych
 • OC organizatorów imprez
 • OC sportowców i trenerów
 • OC nauczycieli i wychowawców
 • OC przewoźnika i spedytora
 • OC członków zarządu D&O

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej  zapewnia ochronę ubezpieczeniową w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem dla firmy (właścicieli, pracowników, podwykonawców ) w przypadku wyrządzenia szkody rzeczowej lub osobowej osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność.

Korzyści z ubezpieczenia

Podstawową korzyścią wynikającą z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadania mienia wykorzystywanego w tej działalności jest ochrona majątku ubezpieczonego podmiotu przed konsekwencjami wyrządzenia szkody osobie trzeciej, tj. przed zobowiązaniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej, które mogą znacznie obciążyć majątek ubezpieczonego.

Ponadto posiadanie polisy OC z zakresem ubezpieczenia i wysokością sumy gwarancyjnej adekwatnymi do prowadzonej działalności gospodarczej coraz częściej jest obligatoryjnym warunkiem do podpisania umowy handlowej czy dopuszczenia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

D&O OC członków zarządu rekompensuje straty finansowe, które mogą wynikać z nienależytego wykonania obowiązków przez władze spółki (podjęcie błędnej decyzji), jak i zaniechania wykonania czynności (brak podjęcia decyzji). Chodzi zarówno o naruszenie ogólnych przepisów prawa, jak i statutu spółki

OC z tytułu wykonywania zawodu chroni Twój biznes przed konsekwencjami błędów zawodowych. Lekarze, adwokaci, notariusze, architekci i inne zawody wskazane w ustawie są zobowiązani do zawarcia tego ubezpieczenia. Pozostali mogą to zrobić w ramach ubezpieczenia dobrowolnego.

Kto powinien mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Wiele profesji wiąże się z wysoką odpowiedzialnością i ryzykiem, że wpadek spowoduje szkodę, która dotknie klienta lub osoby postronne. Z tego względu przedstawiciele wielu zawodów np. organizatorzy imprez, sportowcy, wychowawcy, nauczyciele, przewoźnicy, spedytorzy czy rolnicy, muszą obowiązkowo posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Takich zawodów jest w Polsce kilkadziesiąt.

OC z tytułu wykonywania zawodu obejmuje szkody:

 • rzeczowe,
 • na osobie,
 • następcze straty finansowe.

W ten sposób zabezpieczony zostaje majątek prywatny jej posiadacza, przed zobowiązaniami, które wynikają z konieczności naprawienia szkód wyrządzonych osobom trzecim. Ubezpieczenie obejmuje szkody nieumyślne, również te wyrządzone np. na skutek rażącego niedbalstwa, powstałe w wynajmowanych nieruchomościach, szkody wyrządzone przez podwykonawców lub wyrządzone podwykonawcom, a także powstałe w związku z podróżami służbowymi, udziałem w targach i konferencjach.

Korzystanie z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zapewnia osobom wykonującym pewne zawody duży komfort psychiczny. Bez niego praca na niektórych stanowiskach wiązałaby się z ryzykiem długotrwałego ponoszenia odpowiedzialności finansowej. Tego typu wsparcie pozwala zabezpieczyć się i uniknąć wysokich strat.